Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Większość nowych budynków wymaga odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Strażacy kontrolują obiekt przed oddaniem go w użytkowanie przez np. najemców. Aby sprostać takiej kontroli dobrze wcześniej spotkać się ze specjalistą w dziedzinie przeciwpożarowej.

Czym jest audyt przeciwpożarowy i co zawiera?

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może grozić ogromnymi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej;

 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, systemy pożarowe;

 • warunków ewakuacji w obiekcie;

 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;

 • odległości od budynków sąsiadujących;

 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 • dróg pożarowych i bram wjazdowych;

 • dokumentacji;

 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru;

 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;

 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.